Những giải pháp đồng bộ để hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu


          mc lc

Trang

 

Li nói đầu                                                                                                        1

chương I: thuế và vai trò vủa thuế xuất                                   2

                      nhập khẩu ở nước ta

I. Vai trò và ngun gc ca thuế                                                                      2

1. Khái quát sự ra đời và phát triển của thuế                                                    2

2. Khái niệm về thuế                                                                                        3

3. Mục tiêu của thuế                                                                                         4

 II. Vai trò ca thuế và thuế xut nhp khu                                                  5

1. Vai trò của thuế                                                                                            5

    1.1.Vai trò huy động nguồn tài chính cho ngân sách để đảm                      5

            bảo nhu cầu chi tiêu của nhà nước

    1.2. Vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế xã hội của thuế                               6

2. Vai trò của thuế xuất nhập khẩu                                                                  8

    2.1. Phân tích cung cầu thương mại và thuế                                                8

           2.1.1. Thương mại tự do                                                                        8

           2.1.2. Hàng rào thương mại                                                                   9

           2.1.3.Thuế quan ngăn cách và thuế quan không ngăn cách                10

           2.1.4. Chi phí kinh tế của thuế quan                                                    11

    2.2. Vai trò của thuế xuất nhập khẩu                                                          12

           2.2.1.Thuế quan có thể di chuyển tự do trao đổi thương                     12

                     mại theo hướng có lợi cho đất nước

           2.2.2. Bảo hộ tạm thời bằng thuế quancho các ngành non trẻ             12

                     nhưng có tiềm năng đem lại hiệu quả lâu dài

           2.2.3. Thuế quan trong những trường hợp nhất định có

                     thể giảm được thất nghiệp                                                         13

          2.2.4. Kiểm  soát hoạt động ngoại thương và                                       14

                     mở rộng  quan hệ kinh tế với các nước

III. Phân loi thuế Vit Nam                                                                        15

1. Phân loại theo tính chất kinh tế của thuế                                                    15

2. Phân loại theo đối tượng đánh thuế                                                            16

3. Các yếu tố cơ bản cấu thành luật thuế

4. Hệ thống thuế hiện hành ở Việt Nam                                                        18

        4.1. Thuế xuất nhập khẩu                                                                           18

        4.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt                                                                          22

        4.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp                                                               23

    4.4.Thuế giá trị gia tăng                                                                             25

 

Chương II: Thc trng h thng chính sách                       27

                        thuế  xut nhp khu nước ta

 

I. Đôi nét v v chính sách thuế xut nhp khu qua các thi k                27

   1. Thời kỳ khong kiến và thực dân Pháp thống trị                                           27

 1.1.Thời kỳ phong kiến Việt Nam

1.2.Thời kỳ thực dân pháp thống trị                                                            28

    2. Chính sách thuế xuất nhập khẩu từ 1945 đến nay                                      29

II. Thc trng h thng chính sách thuế xut nhp khu                          30

      nước ta hin nay

    1. Chính sách thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam                                         30

       1.1. Biểu thuế  xuất khẩu                                                                             30

              1.2. Biểu thuế  nhập khẩu                                                                            32

   2. Thực trạng của hệ thống chính sách thuế xuất nhập khẩu

        ở Việt Nam hiện nay                                                                                 38

       2.1. Những ưu điểm cuả chính sách thuế xuất nhập khẩu                         38

 2.2. Những tồn tại bất cập của hệ thống chính sách thuế xuất

        nhập khẩu                                                                                           42

 

III. S cn thiết phi hoàn thin chính sách thuế xut

       nhp khu Vit Nam                                                                              47

   1. Sự cần thiết phải hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu                   47

            2. Một số quan điểm cần quán triệt khi cải cách thuế xuất nhập khẩu         48

            3. Một số kinh nghiệm trong quá trình cải cách thuế xuất nhập khẩu          49

chương III: phương hướng và biện pháp hoàn thiện             50

                           hệ thống chính sách thuế

                          xuất nhập khẩu  ở Việt Nam

I.Phương hướng hoàn thin h thng chính sách thuế xut nhp

    khu Vit Nam                                                                                          50

 1. Cơ sở lý luận của việc hoàn                                                                        50

 2. Một số phương hướng hoàn thiện chính sách thuế xuất nhập khẩu            51

    2.1.Thuế xuất nhập khẩu phải phù hợp với mục tiêu xây dựng

           nền kinh tế mở hướng mạnh  xuất khẩu                                                51

    2.2. Chính sách thuế xuất nhập khẩu, phải tạo điều kiện bình đẳng

          cho mọi thành phần kinh tếtham gia vào hoạt động  xuất khẩu             52

    2.3.Chính sách thuế xuất nhập khẩu  phải tạo điều kiện thuận lợi

          cho hoạt động kinh doanh trong điều kiện mới, đồng thời đảm

          bảo quản lý tốt hoạt động  xuất khẩu và đảm bảo nguồn thu từ

          hoạt động xuất nhập khẩu                                                                      53

     2.4.Chính sách thuế xuất nhập khẩu phải phù hợp với những yêu

          cầu hội nhập kinh tế, thông lệ quốc và chống những thủ đoạn

          cạnh tranh không lành mạnh của nước ngoài                                         53

II. Nhng gii pháp đồng b để hoàn thin chính sách                                54

                  thuếxutnhpkhu

  1. Nhất quán thực hiện chiến lược phát triển và hoàn thiện hệ

     thống chính sách kinh tế, sớm xây dựng lộ trình hội nhập

     với nền kinh tế khu vực và thế giới                                                           54

    2.  Cải cách hệ thống biểu thuế và thuế suất                                                  54

         2.1. Đối với thuế  xuất khẩu                                                                      54

         2.2. Đối với thuế  nhập khẩu                                                                     56

    3. Thực hiện đồng bộ thuế xuất nhập khẩu với các sắc thuế khác                 58

    4. Đổi mới công tác tổ chức quản lý thi hành chính sách thuế                      59

       xuất nhập khẩu 59

    5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hành thu thuế                                   60

    6. Nâng cao ý thức của người dân về nghĩa vụ nộp thuế                                62

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s