Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối


 

 

Lời mở đầu

 

          Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về mở rộng và phát triển các mối quan hệ đối ngoại, trong những năm gần đây quan hệ ngoại thương đã phát triển mạnh mẽ, kim ngạch xuất nhập khẩu không ngừng gia tăng tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu giữa các ngành kinh tế của ta với các nước khác trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam đã và đang từng bước tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế, tiếp cận với nền kinh tế thế giới và trở thành mắt xích trong guồng máy kinh tế thế giới.

          Hoạt động xuất nhập khẩu đang là hoạt động kinh tế đối ngoại quan trọng đối với Việt nam. Xuất khẩu được khuyến khích nhằm đẩy mạnh nền sản xuất trong nước, tăng thu ngoại tệ và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay thị trường Muối đang lâm vào tình trạng khủng hoảng thiếu nhất là Muối công nghiệp phục vụ cho các ngành công nghiệp. Nhưng việc nhập khẩu Muối luôn được cân đối với chính sách của Nhà nước và nhu cầu của thị trường.

          Cũng như nhiều doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu khác khi mới bước vào kinh doanh trong nền kinh tế thị trường thì thường không tránh khỏi những khó khăn và thách thức cũng như kinh doanh xuất nhập khẩu còn yếu kém của đội ngũ lao động, vì thế tìm ra được giải pháp nhằm khắc phụcvà dần hoàn thiện những yếu điểm trong những lĩnh vực kinh doanh của Công ty luôn được các cấp lãnh đạo và toàn bộ cán bộ công nhân viên của Công ty quan tâm.

          Là một sinh viên được tham gia thực tập tại Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối, trước mối quan tâm đó và nhận thức được sự cần thiết trên em trọn đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối” để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc nghiên cứu tình hình hoạt động nhập khẩu của Công ty và từ đó tìm ra giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh của Công ty nói chung và hiệu quả nhập khẩu nói riêng.

          Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong bài viết này là kết hợp giữa lý luận và thực tiến, bên cạnh đó là một số phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp.

          Kết cấu bài viết được chia thành 3 phần như sau:

          Chương I: Một số lý luận về hiệu quả xuất nhập khẩu.

          Chương II: Thực trạng hiệu quả xuất nhập khẩu của Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối.

          Chương III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh XNK.

          Với sự hiểu biết còn hạn chế, em không thể tránh khỏi những sai sót trong quá trình hoàn thành bài viết này. Em xin chân thành cảm ơn Ts: Nguyến Kế Tuấn đã tập tình giúp đỡ. Hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này và tất cả các thầy cô trong khoa QTKDCN & XD đã cung cấp cho em những kiến thức cơ bản trong suốt 4 năm học vừa qua. Em cũng rất biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ trong công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

Mc lc

                                                                                           Trang

M bài……………………………………………………………………… 1

Chương I: Mt s lý lun v hiu qu XNK……………………………….. 3

I. Khái nim và qui trình XNK……………………………………. 3

1. Khái nim v XNK……………………………………………. 3

2. Quy trình XNK………………………………………………… 4

2.1. Điu tra nghiên cu th trường……………….. 4

2.2. La chn đối tác giao dch…………………….. 5

2.3. Đàm phán ký kết hp đồng…………………….. 5

2.4. T chc thc hin hp đồng…………………… 6

2.5. T chc tiêu th hàng nhp khu……………. 11

II. Quan nim và ch tiêu đánh giá hiu qu XNK………… 11

  1. 1.  Quan nim v hiu qa kinh doanh nhp khu.. 11
  2. 2.  Phân loi hiu qu nhp khu……………………….. 14
  3. 3.  Mc đích và ý nghĩa ca vic bo đảm và nâng cao            hiu qu sn xut kinh doanh…………………………………………… 16

4.  H thng ch tiêu đánh giá hiu qu hot động kinh      doanh xut nhp khu……………………………………………………………. 18

III. các nhân tnh hưởng ti hiu qu hot động XNK. 20

1. Nhân t khách quan……………………………………… 20

1.1.         Môi trường chính tr lut pháp trong nước và

           quc tế…………………………………………………… 20

1.2.         Các công c  và chính sách kinh tế vĩđối

          vi NK……………………………………………………. 21

1.3. T giá hi đoái và t sut ngoi t nhp khu….. 21

1.4. Các quan h kinh tế quc tế………………………….. 22

1.5. S phát trin ca nn sn xut trong và ngoài nước      22

1.6. H thng giao thông vn ti và thông tin liên lc 22

1.7. H thng tài chính ngân hàng………………………. 23

1.8 Nhng biến động ca th trường trong và ngoài

        nước…………………………………………………………. 23

2. Nhân t ch quan…………………………………………………… 24

2.1. Ngun nhân lc………………………………………….. 24

2.2. Vn kinh doanh………………………………………….. 24

2.3. Trình độ t chc qun lý………………………………. 24

Chương II: Thc trng NK ca Công ty XNK tng hp

ngành Mui…………………………………………………………………. 25

I. Tng quan v tình hình Công ty………………………………. 25

1. Quá trình hình thành vàphát trin ca Công ty .. 25

2. Chc năng, nhim vđặc đim ngành ngh

     kinh doanh…………………………………………………. 27

3. Kết qu kinh doanh mt s năm gn đây…………. 33

II. Thc trng hiu qu XNK ca Công ty…………………… 37

1. Vai trò và kh năng cugn ng sn phm Mui… 37

1.1. Vài trò ca sn phm Mui………………………….. 37

1.2. Đặc đim sn xut lưu thông và tiêu dùng Mui. 39

1.2.1. Đặc đim ca sn phm Mui……………………. 39

1.2.2. Đặc đim ca lưu thông Mui…………………….. 40

1.2.3. Đặc đim tiêu dùng Mui…………………………… 41

1.3.    Kh năng đáp ng yêu cu v Mui khi không

   có doanh  nghip Nhà nước kinh doanh Mui….. 42

1.3.1. Kh năng đáp ng v Mui……………………….. 42

1.3.2. Mng lưới thông tin và s trôi ni ca th trường

          Mui………………………………………………………. 46

2. Th trường ca Công ty XNK………………………….. 48

2.1. Th trường đầu ra……………………………………….. 48

2.2. Th trường đầu vào……………………………………… 48

3. Thc trng hiu qu XNK ca Công ty XNK……. 49

3.1. Hiu qa v kinh tế xã hi…………………………….. 49

3.2. Phân tích mt s ch tiêu đánh giá hiu qu kinh doanh               

        nhp khu ca công ty XNK……………………….. 50

3.2.1. Phân tích thc trng Doanh thu…………… 50

3.2.2. Phân tích chi phí lưu thông…………………. 53

3.2.3. Phân tích li nhun……………………………. 58

III. Đánh giá tng quan v hiu qu XNK…………………… 61

1. Đánh giá thành tích đạt được…………………………. 61

1.1. V công tác nghip v nhp khu………………….. 61

1.2. V t chc………………………………………………….. 62

1.3. V hiu qu nhp khu………………………………… 63

2. Nhng tn ti cn nhanh chóng gii quyết………. 64

2.1. V t chc con người…………………………………… 64

2.2. V công tác nghiên cu th trường…………………. 64

2.3. Trong khâu t chc kinh doanh Mui…………….. 64

2.4. V công tác đàm phán, ký kết hp đồng………….. 65

2.5. V hình thc nhp khu……………………………….. 65

3. Nguyên nhân nhng tn tài ti trên………………… 65

3.1. Nguyên nhân ch quan………………………………… 65

3.2. Nguyên nhân khách quan…………………………….. 66

Chương III: Mt s bin pháp nhm nâng cao hiu qu kinh

doanh xut nhp khu…………………………………………………………………… 67

I. Mt s bin pháp nhm nâng cao hiu qu ……………… 67

Bin pháp I. Xác định đúng cơ cu sn phm kinh doanh và

ngu cung ng…………………………………………………………… 67

Bin pháp II. Cn phân định rõ nhim v kinh doanh và nhim

v xã hi ca Công ty…………………………………………………. 70

Bin pháp III. Đa dng hoá hình thc nhp khu…………. 73

Bin pháp IV. Hoàn thin b máy qun lý ca Công ty nhm tăng

 hiu lc qun lý KD XNK và nâng cao HQ làm vic ca NV….76

Bin pháp V. Tăng cường đào to nâng cao trình độ cho cán b

nhân viên………………………………………………………………….. 79

II. Kiến ngh vi cơ quan chc năng……………………………. 83

1. Chính sách qun lý ca Nhà nước……………………. 83

2. Nhà nước có s h tr trong vic m rng th trường       86

Nhà nước đầu tư phát trin h thng thông tin th trường M..86

  1. 3.     Chính sách mua Mui ca dân……………………………….. 87

Kết lun……………………………………………………………………. 88

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s