Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt Đức


LỜI NÓI ĐẦU

Trước đây trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung các doanh nghiệp thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu pháp lệnh của Nhà nước. Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh bị trì trệ không phát huy được sáng tạo. Trong nền kinh tế này vai trò của tiêu thụ sản phẩm chỉ có phạm vi hạn hẹp, các doanh nghiệp không cần tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của mình mà chỉ cần hoàn thành kế hoạch sản xuất do Nhà nước giao, sản phẩm sản xuất ra sẽ được Nhà nước đưa đến những địa chỉ trong kế hoạch.

Chuyển sang nền kinh tế thị trường mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập, tự tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Trong nền kinh tế thị trường lợi nhuận đã trở thành động lực thúc đẩy chi phối hoạt động của các doanh nghiệp.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp hoạt động thành công làm ăn có lãi trong điều kiện môi trường cạnh tranh gay gắt tài nguyên khan hiếm như hiện nay ? Việc quan trọng nhất là đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, nếu không doanh nghiệp sẽ bị thua lỗ, các sản phẩm của doanh nghiệp sẽ bị tồn đọng, doanh nghiệp không thu hồi được vốn, quá trình tái sản xuất không thực hiện được và cuối cùng doanh nghiệp sẽ bị phá sản. Chính vì lẽ đó công tác tiêu thụ sản phẩm được các nhà doanh nghiệp đặt lên hàng đầu, ưu tiền dành cho nó vị trí cao nhất trong chiến lược kinh doanh của mình.

Tại công ty Que hàn điện Việt Đức, công tác tiêu thụ sản phẩm được coi là khâu quan trọng nhất quyết định toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó trong quá trình thực tập tại công ty Que hàn điện Việt Đức, em đã lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt Đức” làm đề tài tốt nghiệp của mình.

Đề tài “Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty que hàn điện Việt Đức” được xây dựng nhằm mục đích:

Hệ thống lại một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác tiêu thụ sản phẩm.

Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Đề xuất một số giải pháp phát huy lợi thế hiện có và khắc phục những hạn chế của công ty để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian tới.

Nội dung của chuyên đề thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương:

– Chương I –    Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường.

– Chương II –   Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty que hàn điện Việt Đức.

– Chương III – Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty que hàn điện Việt Đức.

Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn cùng các cô chú cán bộ trong Công ty Que hàn điện Việt Đức đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.

Vì thời gian và trình độ lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn của em còn hạn chế, do vậy bài viết này chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn cũng như Công ty để chuyên đề của em có thể hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Lời nói đầu………………………………………………………………………………………………………………. 1

chương I – Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
trong cơ chế thị trường:…………………………………………………………………….. 3

I-/      Quan niệm và vai trò của hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường:   3

1-/  Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm………………………………………………………….. 3

2-/  Vai trò của tiêu thụ sản phẩm:…………………………………………………………….. 4

3-/  Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp:  4

II-/    Nội dung hoạt động tiêu thụ sản phẩm……………………………………………………………. 9

1-/  Nghiên cứu và xác định nhu cầu thị trường về sản phẩm……………………. 9

2-/  Lựa chọn sản phẩm thích ứng và tiến hành tổ chức sản xuất……………. 12

3-/  Tiến hành các hoạt động tiếp tục sản xuất trong khâu tiêu thụ………… 13

4-/  Dự trữ thành phẩm ở các doanh nghiệp và định giá tiêu thụ…………….. 13

5-/  Lựa chọn kênh tiêu thụ và tổ chức mạng lưới bán hàng:…………………… 16

6-/  Tổ chức hoạt động xúc tiến bán hàng ở doanh nghiệp:……………………… 18

7-/  Tổ chức nghiệp vụ bán hàng:……………………………………………………………… 19

8-/  Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong quá trình tiêu thụ sản phẩm:….. 20

III-/   Đánh giá hiệu quả tiêu thụ sản phẩm…………………………………………………………….. 21

1-/  Quan niệm về hiệu quả tiêu thụ sản phẩm…………………………………………. 22

2-/  Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tiêu thụ sản phẩm…………………………….. 22

3-/  Các biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm:………………………… 23

Chương II – Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại
Công ty Que hàn điện Việt – Đức……………………………………………………. 26

I-/      Giới thiệu khái quát về Công ty Que hàn điện Việt – Đức………………………………… 26

1-/  Sự hình thành và phát triển của Công ty……………………………………………. 26

2-/  Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty Que hàn điện Việt – Đức…………… 27

II-/    Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty…………………………………………………. 34

1-/  Đặc điểm hoạt động và mặt hàng kinh doanh của Công ty……………….. 34

2-/  Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian qua:…….. 36

III-/   Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Que hàn điện Việt – Đức:……… 39

1-/  Tình hình thực hiện hoạt động nghiên cứu thị trường……………………….. 39

2-/  Thị trường mặt hàng que hàn điện:……………………………………………………. 39

3-/  Tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ở Công ty Que hàn điện Việt – Đức.   41

4-/  Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty theo chủng loại sản phẩm.       46

5-/ Phân tích tình hình cạnh tranh  của Công ty trên thị trường:…………… 51

6-/  Hoạt động dịch vụ trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty:…………………. 52

7-/  Đánh giá nghiệp vụ giao nhận và thanh toán tiền hàng…………………….. 54

IV-/   Đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong thời gian qua. 55

1-/  Tình hình thực hiện kế hoạch về doanh thu qua 3 năm 1999 – 2001 của Công ty.   55

2-/  Đánh giá hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm qua hệ thống chỉ tiêu:. 55

V-/     Đánh giá chung về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty………………………….. 57

Chương III – Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu
thụ sản phẩm ở Công ty Que hàn điện Việt – Đức…………………………. 59

I-/      Mục tiêu phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới…… 59

1-/  Những thuận lợi khó khăn tác động đến hoạt động kinh doanh
của Công ty…………………………………………………………………………………………. 59

2-/  Mục tiêu phương hướng trong thời gian tới:……………………………………… 60

II-/    Một số biện pháp nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Công ty:…….. 62

1-/  Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường:……………………………………… 62

2-/  Biện pháp về sản phẩm:……………………………………………………………………… 64

3-/  Xây dựng chính sách giá cả hợp lý…………………………………………………….. 67

4-/  Không ngững mở rộng thị trường đặc biệt là thị trường Miền Nam và Miền Trung: Đồng thời tìm cách xâm nhập mở rộng thị trường ra thế giới……………………. 68

5-/  Tăng cường hoạt động quảng cáo xúc tiến:……………………………………….. 70

6-/  Nâng cao chất lượng hoạt động bán hàng trực tiếp…………………………… 72

7-/  Tổ chức và sử dụng hợp lý sức lao động trong Công ty:……………………. 73

III-/   Một số kiến nghị:………………………………………………………………………………………… 75

Kết luận…………………………………………………………………………………………………………………. 77

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s