Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu ở công ty SIMEX


Lời mở đầu

Lĩnh vực hoạt động xuất khẩu từ lâu đã chiếm một vị trí quan trọng hàng đầu trong sự tồn tại và phát triển kinh tế của mọi quốc gia. Đặc biệt ở Việt Nam, xuất khẩu có vai trò hết sức quan trọng đối với  sự nghiệp phát triển kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội bởi vì thông qua việc mở rộng xuất khẩu cho phép nước ta tăng thu nhập ngoại tệ cho tài chính và cho nhu cầu xã hội, cũng như tạo cơ sở cho sự phát triển các cơ sở hạ tầng. Vai trò này đã được Đảng ta nhận thức rất sớm và nhấn mạnh từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1990. Đại hội đã khẳng định: “xuất khẩu là một trong ba chương trình cốt lõi của nhiệm vụ kinh tế – xã hội  trong 5 năm 1990-1994, không những có ý nghĩa sống còn đối với tình hình trước mắt mà còn là những điều kiện ban đầu không thể thiếu được để triển khai công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong những chặng đường tiếp theo”. Hơn thế nữa, xuất khẩu được coi là yếu tố có ý nghĩa “quyết định” để thực hiện chương trình về lương thực, thực phẩm, hàng hoá tiêu dùng và các hoạt động kinh tế khác(1).

Trên quan điểm đó, Đảng và Nhà nước ta chủ trương mở rộng và phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại. Sự phát triển đa dạng hoá và đa phương hoá hoạt động ngoại thương đã mang lại những thành tựu nổi bật cho nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây. Từ một  đất nước ngoại thương chỉ nghiêng về nhập khẩu gần như đồng nghĩa với  tiếp nhận hàng viện trợ, Việt Nam đã và đang từng bước vươn lên tạo chỗ đứng cho mình trên thị trường thế giới. Kim ngạch xuất khẩu tăng đều đặn hàng năm ở mức thấp trên dưới 20% và xấp xỉ gần 2,5% làm tốc độ tăng GDP, đạt 8,7 tỷ USD vào năm 2001, dần tiến tới cân bằng xuất nhập.

Nhận thức được sự phức tạp và tầm quan trọng của hoạt động xuất khẩu, cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của công tác xuất khẩu; cùng với những kiến thức được trang bị tại nhà trường và những tìm hiểu thực tế trong đợt thực tập cuối khoá tại Công ty xuất nhập khẩu Nam Hà Nội, tôi mạnh bạo chọn đề tài “Mt s bin pháp nhm đẩy mnh hot động kinh doanh xut khu công ty SIMEX” làm đề tài nghiên cứu. Đề tài này nhằm mục đích trình bày những vấn đề về ý nghĩa  của hoạt động xuất khẩu đối với nền kinh tế quốc dân nói chung và doanh nghiệp nói riêng của Công ty SIMEX., thực trạng của hoạt động xuất khẩu ở công ty SIMEX và từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu của Công ty SIMEX.

Đây là một đề tài rộng và phức tạp, lại do những hạn chế về trình độ cũng như thời gian nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết. Kính mong được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo để đề tài được hoàn thiện hơn.

Đề tài này được hoàn thành dưới sự giúp đỡ của Ban giám đốc Công ty và với sự hướng dẫn của thầy giáo PGS. PTS Đặng Đình Đào.

                     Xin chân thành cảm ơn!


(1) Văn kiện Đại hội Đảng CSVN . NXB Sự thật Hà Nội năm 2001, trang 153

Mục lục

 

Trang

Li m đầu

1

 
Chương I: Cơ s lý lun v kinh doanh xut khu hàng hoá trong nn kinh tế th trường.

3

 
I/ Tm quan trng ca hot động xut khu hàng hoá trong nn kinh tế quc dân.

3

 
1. Tính tất yếu khách quan của thương mại quốc tế.

3

 
2. Vai trò của xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế quốc dân

8

 
2.1. Xuất khẩu tạo nguồn vốn cho nhập khẩu phục vụ công nghiệp hoá đất nước.

9

 
2.2. Xuất khẩu đóng góp vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển.

9

 
2.3 Xuất khẩu có vai trò kích thích đổi mới trang thiết bị và công nghệ sản xuất.

10

 
2.4. Xuất khẩu có tác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm và cải thiện đời sống của nhân dân.

10

 
2.5. Xuất khẩu là cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta.

10

 
II/ Nhng hình thc và ni dung kinh doanh xut khu ch yếu.

12

 
1. Các hình thức kinh doanh xuất khẩu chủ yếu.

12

 
1.1. Xuất khẩu hàng hoá dưới các hình thức trao đổi hàng hoá, hợp tác sản xuất và gia công quốc tế.

13

 
1.2. Tái xuất, chuyển khẩu hàng hoá.

13

 
1.3. Các dịch vụ như làm đại lý, uỷ thác xuất khẩu cho các tổ chức kinh tế đối ngoại.

14

 
1.4. Hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh tế Việt Nam ở nước ngoài.

15

 
2. Nội dung của kinh doanh xuất khẩu hàng hoá.

15

 
2.1. Nghiên cứu thị trường thế giới.

15

 
2.2. Thanh toán trong kinh doanh xuất khẩu hàng hoá.

17

 
2.3. Lập phương án kinh doanh

19

 
2.4. Thu mua cung ứng hàng xuất khẩu.

19

 
2.5. Giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng xuất khẩu.

25

 
2.6. Thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

32

 
III/ Nhng nhân t ch yếu nh hưởng đến xut khu hàng hoá.

35

 
A. Các yếu t bên ngoài doanh nghip

35

 
1. Nhân tố kinh tế – xã hội trong nước.

35

 
1.1. Trạng thái của nền kinh tế trong nước.

36

 
1.2. Các chính sách và qui định của Nhà nước.

37

 
2. Nhân tố tài nguyên thiên nhiên và địa lý.

38

 
3. ảnh hưởng của tình hình kinh tế – xã hội thế giới

38

 
B. Các nhân t thuc bn thân doanh nghip

39

 
1. Nhân tố bộ máy quản lý hay tổ chức hành chính.

39

 
2. Nhân tố về con người

39

 
3. Mạng lưới kinh doanh của doanh nghiệp.

39

 
4. Khả năng cơ sở vật chất kỹ thuật của doanh nghiệp.

40

 
Chương II: Phân tích thc trng hot động kinh doanh xut khu hàng hoá Công ty SIMEX thi gian qua.

41

 
I/ Đặc đim hot động kinh doanh ca công ty.

41

 
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.

41

 
2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công ty.

43

 
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty.

44

 
4. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty.

46

 
4.1. Mặt hàng kinh doanh.

46

 
4.2. Địa bàn kinh doanh.

47

 
4.3. Phương thức kinh doanh.

48

 
44. Tài chính của công ty.

49

 
II/ Tình hình hot động kinh doanh ca Công ty trong nhng năm qua (1998-2001).

49

 
1. Vài nét về tình hình xuất khẩu ở nước ta.

49

 
1.1. Kim ngạch xuất khẩu.

49

 
1.2. Cơ cấu hàng xuất khẩu.

50

 
1.3. Thị trường hàng xuất khẩu ở Việt Nam

53

 
1.4. Những hạn chế khó khăn trong xuất khẩu hàng hoá ở Việt Nam

55

 
2. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian qua.

56

 
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh.

56

 
2.2. Các hoạt động nghiệp vụ về xuất khẩu của Công ty.

62

 
III/ Tng quát kết qu xut khu ca Công ty.

67

 
1. Tình hình kinh doanh xuất khẩu theo mặt hàng.

68

 
2. Tình hình kinh doanh xuất khẩu theo thị trường.

71

 
3. Phân tích hiệu quả kinh doanh xuất khẩu hàng hoá của Công ty.

74

 
IV/ Nhng thành tu và tn ti trong hot động xut khu ca Công ty.

76

 
1. Những thành tựu.

76

 
2. Những tồn tại.

77

 
Chương III: Các bin pháp nhm nâng cao hiu qu  hot động xut khu công ty SIMEX.

79

 
I/ Chính sách xut khu hàng hoá nước ta.

79

 
1. Hệ thống quan điểm cơ bản đổi mới chính sách ngoại thương, đẩy mạnh xuất khẩu ở nước ta.

79

 
2. Các chính sách thúc đẩy xuất khẩu.

84

 
II/ Các bin pháp và phương hướng phát trin xut khu Công ty.

88

 
1. Phương hướng phát triển hoạt động xuất khẩu ở Công ty trong thời gian tới.

88

 
2. Các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ở Công ty.

90

 
2.1. Hoạt động thị trường.

90

 
2.2. Nâng cao hiệu quả công tác thu mua, tạo nguồn hàng

91

 
2.3. Các biện pháp huy động và sử dụng vốn có hiệu quả.

93

 
2.4. Về tổ chức bộ máy kinh doanh

94

 
2.5. Thực hiện tốt quá trình hạch toán nghiệp vụ.

95

 
III/ Mt s kiến ngh khác nhm nâng cao hiu qu hot động xut khu Công ty.

96

 
1. Công tác đàm phán, giao dịch và ký kết hợp đồng.

96

 
2. Một số vấn đề trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

97

 
3. Một số biện pháp giảm rủi ro trong kinh doanh xuất khẩu.

 
Kết luận

100

 
Tài liệu tham khảo.

101

 

 

 

 

About svktclub

svktclub nhận viết thuê luận văn,báo cáo,chuyên đề tốt nghiệp
Bài này đã được đăng trong Luận văn, chuyên đề, khóa luận và được gắn thẻ , , , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s